ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

      บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

 ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

จำนวนผู้เข้าชม

web counter

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

ความเป็นมาของโครงการ

       กรมทางหลวงชนบทมีถนนในความรับผิดชอบที่จุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 153 แห่ง และด้วยเหตุที่ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง

      กรมทางหลวงชนบทจึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว ให้สอดคล้องกับมาตรการปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจร (Traffic Movement ; T.M.) มากกว่า 100,000 จะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนน ของกรมทางหลวงชนบทรวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม ถนนสายปข.1019 แยก ทล.4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งในถนนของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2560-2562 ให้ดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับสะพานข้ามทางรถไฟ โดยมีรูปแบบพื้นสะพานเป็นโครงสร้างพิเศษแตกต่างจากสะพานโดยทั่วไปซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากร ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการควบคุมงานก่อสร้างสะพานลักษณะนี้ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับมีงานก่อสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานในลักษณะเดียวกันนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานแทน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อการปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟบนถนนทางหลวงชนบท ให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจร (Traffic Movement ; T.M.) มากกว่า 100,000 ให้ก่อสร้างทางผ่านเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์

2.เป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่)

3.ช่วยแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนได้อย่างสมบูรณ์

4.ช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนของกรมทางหลวงชนบท