ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

แผนผังบุคลากร

คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ 185/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ดูรายละเอียดผังภูมิ รูปที่ 4.1-1 ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง

        1. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค      รองอธิบดี                                                         ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

        2. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4                                                   กรรมการตรวจการจ้าง

        3. นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.                     กรรมการตรวจการจ้าง

        4. นางดารณี แจ่มพุดทรา       ผอ.สอก.สบก.                                                   กรรมการตรวจการจ้าง

        5. นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์           วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.                               กรรมการตรวจการจ้าง

        6. นางสาวพรพิมล ปานเกตุ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สกส.                    กรรมการตรวจการจ้าง

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

(ดูรายละเอียดผังภูมิ รูปที่ 4.1-2 ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

        1. นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์          วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รก.ผส.กส.  ประธานกรรมการ

        2. นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต      ผอ.กคส.1 สกส.                       กรรมการ

        3. นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์          ผอ.กคพ. สกส.                         กรรมการ

        4. นายวลาวัต บินอุมาร์                      วิศวกรโยธาชำนาญการ สกส.     กรรมการ

        5. นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์                      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.       กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ

       1. นายณรงค์ จันอนุกาญจน์    นายช่างโยธาชำนาญงาน สกส. เป็นหัวหน้า

       2. นายไพฑูรย์ บัวศักดิ์          ช่างเขียนแผนที่ สกส.

ผังภูมิการบริหารงานของที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง

        โครงสร้างการบริหารงานของที่ปรึกษาในโครงการนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.2-1 โดยที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมทางหลวงชนบท ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเอกสารก่อสร้างโครงการและสัญญาจ้างผู้รับจ้าง โดยที่ปรึกษาจะประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทและผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและทันตามกำหนดเวลา

        ที่ปรึกษาตระหนักดีถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการจึง ได้จัดบุคลากรในด้านต่างๆที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อการดำเนินงานในโครงการในแต่ละงานย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ผังภูมิการจัดองค์กรบริหารโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆของที่ปรึกษา และการประสานงานระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยที่ปรึกษาจะเน้นให้มีการติดต่อประสานงานและรายงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการให้กรมทางหลวงชนบททราบถึงความก้าวหน้า เหตุการณ์สำคัญและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงวิธีการในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินงานในโครงการเป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท