ผู้ว่าจ้าง

       สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท

        

     ผู้รับจ้าง

    บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด

        

   ที่ปรึกษาคุมงาน

     บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด

  

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ

จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

แผนผังบุคลากร

คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ 185/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560

ดูรายละเอียดผังภูมิ รูปที่ 4.1-1 ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้รับจ้าง

        1. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล       รองอธิบดี                                                         ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

        2. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4                                                   กรรมการตรวจการจ้าง

        3. นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สสอ.                     กรรมการตรวจการจ้าง

        4. นางดารณี แจ่มพุดทรา       ผอ.สอก.สบก.                                                   กรรมการตรวจการจ้าง

        5. นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์           วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.                               กรรมการตรวจการจ้าง

        6. นางสาวพรพิมล ปานเกตุ    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สกส.                    กรรมการตรวจการจ้าง

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

(ดูรายละเอียดผังภูมิ รูปที่ 4.1-2 ผังภูมิคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

        1. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน                                                     ประธานกรรมการ

        2. นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ       กรรมการ

                                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ

                                                                 วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

                                                                (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

                                                                (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) สขร.                                                                      

        3. นายวลาวัต บินอุมาร์                      ผอ.กคพ. สกส.                         กรรมการ

        5. นายจิระศักดิ์ ทองสม                     ผอ.กคส.ที่ ๑ สกส.                     กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ

       1. นายเก่งกาจ ธีรวัฒน์         วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สกส.  เป็นหัวหน้า

       2. นายไพฑูรย์ บัวศักดิ์          ช่างเขียนแผนที่ สกส.

ผังภูมิการบริหารงานของที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง

        โครงสร้างการบริหารงานของที่ปรึกษาในโครงการนี้ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.2-1 โดยที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมทางหลวงชนบท ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเอกสารก่อสร้างโครงการและสัญญาจ้างผู้รับจ้าง โดยที่ปรึกษาจะประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทและผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและทันตามกำหนดเวลา

        ที่ปรึกษาตระหนักดีถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการจึง ได้จัดบุคลากรในด้านต่างๆที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อการดำเนินงานในโครงการในแต่ละงานย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ผังภูมิการจัดองค์กรบริหารโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆของที่ปรึกษา และการประสานงานระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำเนินงานโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยที่ปรึกษาจะเน้นให้มีการติดต่อประสานงานและรายงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการให้กรมทางหลวงชนบททราบถึงความก้าวหน้า เหตุการณ์สำคัญและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงวิธีการในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินงานในโครงการเป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท